KEUPAYAAN PENYELESAIAN MASALAH MATEMATIK DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN 2 (Mathematical Problem Solving Ability Among Form Two Students)

Nik NurFadhlillah Abd Razak, Azurah Mohd Johar, Desi Andriani, Yong Choy Yee

Abstract


ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menentukan tahap keupayaan penyelesaian masalah Matematik dalam kalangan pelajar Tingkatan Dua berdasarkan Model Polya. Sampel terdiri daripada 36 orang pelajar tingkatan dua sebuah sekolah di Batang Kali, Hulu Selangor yang dipilih menggunakan teknik pensampelan bertujuan. Instrumen kajian terdiri daripada satu set soalan ujian bertulis matematik. Data kajian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif iaitu analisis deskriptif min dan ujian-t. Keputusan kajian menunjukkan bahawa pelajar mempunyai tahap keupayaan memahami masalah yang sederhana, tetapi keupayaan merancang, melaksana dan menulis jawapan yang rendah. Hasil analisis ujian-t menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan tahap keupayaan penyelesaian masalah antara pelajar lelaki dan perempuan. Kajian ini menyedarkan kita bahawa pencapaian Matematik yang tinggi dalam peperiksaan awam tidak menjamin tahap keupayaan yang tinggi dalam penyelesaian masalah bukan rutin. Pihak kementerian bersama-sama dengan sekolah haruslah merancang dasar pendidikan yang dapat membantu menghasilkan pelajar yang berkeupayaan menyelesaikan masalah dengan kreatif dan memiliki pemahaman konseptual yang mendalam.

Kata kunci: keupayaan penyelesaian masalah, penyelesaian masalah Matematik, model Polya

ABSTRACT

This study aims to determine the level of problem solving ability among Form Two students based on Polya’s Model. The sample consists of 36 students from a secondary schools in Batang Kali, Hulu Selangor, selected using purposive sampling technique. The instrument used in this study was a written test in mathematics. Data were analyzed using a quantitative approach: mean and t-test. The results showed that the students have the ability to understand problem, but the ability to plan, execute and write are low. T-test analysis results showed that no significant differences in problem solving ability between boys and girls. This study gives evidence to us that high mathematics achievement in public examinations does not guarantee a high level of ability in solving non-routine problems. The ministry and school should be planning policies that help produce students who are able to solve problems creatively and have deep conceptual understanding.

Key words: Problem-solving ability, mathematics problem solving, Polya’s model


Full Text:

PDF

References


Akinsola, M. K. (2008). Relationship of some psychological variables in predicting problem solving ability of in-service mathematics teachers. The Montana Mathematics Enthusiast, 5 (1), 79-100.

Bezzina, F. H. (2010). Investigating gender differences in mathematics performance and in self-regulated learning: An empirical study from Malta. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 29 (7), 669-693.

Charles, R., Lester, F. & O’Daffer, P. (1997). How to evaluate progress in problem solving. Cetakan ke-6. VA: NCTM.

Che, M., Wiegert, E. & Threlkeld, K. (2011). Problem solving strategies of girls and boys in single-sex mathematics classrooms. Educational Studies in Mathematics, 79, 311–326.

DeCaro, M. S., Rotar, K. E., Kendra, M. S. & Beilock, S. L. (2010). Diagnosing and alleviating the impact of performance pressure on mathematical problem solving. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 63(8),1619-1630.

Duru, A. & Koklu, O. (2011). Middle school students’ reading comprehension of mathematical texts and algebraic equations. International Journal of Mathematical Education, 42(5), 447-468.

Effandi Zakaria, Ibrahim & Siti Mistima Maat. (2010). Analysis of students’ error in learning of Quadratic Equations. International Education Studies, 3(3), 105-110.

Guven, B. & Cabakcor, B. O. (2013). Factors influencing mathematical problem-solving achievement of seventh grade Turkish students. Learning and Individual Differences,23, 131-137.

Hallett, D., Nunes, T. & Bryant, P. (2010). Individual differences in conceptual and prosedural knowledge when learning fractions. Journal of Educational Psychology, 102(2), 395-406.

Jimmy Johan. (2010). Pemahaman konsep pecahan dan penyelesaian masalah Pecahan dalam kalangan pelajar Tingkatan Satu. Jurnal Penyelidikan Guru, 5, 93-112.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2011). Spesifikasi kurikulum Matematik Tingkatan 2. Putrajaya, Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2012). Laporan Awal-Ringkasan Eksekutif, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, September 2012.

Krulik, S., & Rudnick, J.A. (1989). Problem Solving: A handbook for senior high school teachers. Massachusetts: Allyn and Bacon.

Koh, L. L., Choy, S. K., Lai, K. L., Khaw, A. H. & Seah, A. K. (2008). Kesan pembelajaran koperatif terhadap sikap dan pencapaian Matematik bagi murid-murid sekolah rendah di sekitar bandar Kuching. Jurnal Penyelidikan IPBL 8, 50-64.

Lester F. K. (1975). Mathematical Problem Solving In The Elementary School: Some Educational and Psychological Considerations In Mathematical Problem Solving. Columbus, Ohio: Eric.

Lim, H. L., Wun, T. Y. & Noraini Idris. (2009). Kebolehan penyelesaian Persamaan Linear: Satu kerangka dalam penaksiran bilik darjah. MJLI 6, 79-101.

Marlina binti Ali & Nurulhuda Binti Abu Bakar. (2011). Tahap Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat Dalam Tajuk Ungkapan Algebra. Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Journal of Science and Mathematics Education 4, 1-16.

Mayer, R. E. (1983). Thinking, problem solving, cognition. New York: Freeman.

Mohd Fadzli Ali & Fuziyah Man. (2011). Pembinaan perisian Pembelajaran Berpandukan Komputer (PBK) jenis tutorial berasaskan Teori Konstruktivisme Matematik Tingkatan Satu – “Fraction”. Journal of Science & Mathematics Educational 2: 51 – 66.

Mohini binti Mohamed & Siti Maisarah binti Ahmad Saarani. (2011). Penerapan unsur sejarah dalam Matematik bagi topik Geometri Koordinat. Journal of Science and Mathematics Education 4, 101-111.

Mohini Mohamed& Salawati bt. Asmuni. (2011). Tahap kemahiran metakognitif dalam penyelesaian masalah di kalangan pelajar tingkatan 2 dalam persekitaran geometri interaktif bagi tajuk Transformasi. Journal of Science and Mathematics Educational 3, 20-32.

Mokhtar Ishak & Azman Ismail. (2010). Pembuktian (Proving) dalam Penyelesaian Masalah Matematik bagi Topik Sekuen dan Siri. Jurnal Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Islam, 10, 38-46.

Montague, M. (2010). Math problem solving fo middle school students with disabilities. Fall 43(1), 1-6.

Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P. & Arora, A. (2012). TIMSS 2011 International result in Mathematics. USA: TIMSS & PIRLS International Study Center.

Nasarudin Abdullah, Effandi Zakaria & Lilia Halim. (2012). The effect of a thinking strategy approach through visual representation on achievement and conceptual understanding in solving mathematical word problems. Asian Social Science 8(16), 30-37.

Ozsoy, G. & Ataman, A. (2009). The effect of metacognitive strategy training on mathematical problem solving achievement. International Electronic Journal of Elementary Education, 2(1), 67-82.

Polya, G. (1973). How to solve it: A new aspect of mathematical method. New Jersey: Princeton University Press.

Roslina Radzali, T. Subahan Mohd Meerah & Effandi Zakaria. (2010). Hubungan antara kepercayaan matematik, metakognisi dan perwakilan masalah dengan kejayaan penyelesaian masalah Matematik. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35 (2), 1-7.

Sarimah Ismail & Abreza Atan. (2011). Aplikasi pendekatan penyelesaian masalah dalam pengajaran mata pelajaran Teknikal dan Vokasional di Fakulti Pendidikan UTM. Journal of Educational Psychology and Counseling, 2, 113-144.

Schoenfeld, A. H. (1985). Mathematical Problem Solving. San Diego: Academic Press Inc.

Sh Saleha bt. Syed Mohamad & Mas Norbany. (2010). Penggunaan Model Polya dalam menyelesaikan masalah berayat dalam tajuk Pecahan oleh murid tahun lima Sekolah Kebangsaan Pagar Besi Kuala Terengganu. Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan PISMP, hlm. 217-222.

Syed Abdul Hakim Syed Zainuddin (2007). Keupayaan dan sikap dalam menyelesaikan masalah Matematik bukan rutin di kalangan pelajar Tingkatan Dua di dua buah sekolah sekitar daerah Johor Bahru. (Tesis Sarjana Pendidikan Matematik, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia).

Syed Abdul Hakim Syed Zainuddin & Mohini Mohamed. (2010). Keupayaan dan sikap dalam menyelesaikan masalah Matematik bukan rutin. Jurnal Teknologi (Sains Sosial) 53, 47-62.

Tarzimah Tambychik & Thamby Subahan Mohd Meerah. (2010). Students’ difficulties in Mathematics problem-solving: What do they say? Procedia Social and Behavioral Sciences, 8, 142-151.

Tengku Zawawi Tengku Zainal, Ramlee Mustapha & Abdul Razak Habib. (2009). Pengetahuan pedagogi isi kandungan guru Matematik bagi tajuk Pecahan: Kajian kes di sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34 (1), 131-153.

Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun & Nur Wahida Zakaria. (2008). Tahap kemahiran metakognitif pelajar dalam menyelesaikan masalah Matematik. Seminar Kebangsaan Pendidikan Sains dan Matematik 11-12 Oktober.

Zaleha Ismail & Daliyanie Mat Saaid. (2011). Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) dalam Matematik di peringkat sekolah menengah. Journal of Educational Management, 4, 1-17.

Zaleha Ismail & Nurul Liana Ali. (2011). Pengaruh gaya kognitif dan kreativiti terhadap penyelesaian masalah Geometri di kalangan pelajar Tingkatan 4 aliran sains. Journal of Science and Mathematics Educational, 3, 46-66.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright@ Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia (ISSN:2231- 9425)